ANBI/ CBF

Stichting Happy Holiday is door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt. Je mag daarom giften, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan onze Stichting als aftrekposten bij je inkomstenbelasting aangeven. Stichting Happy Holiday hoeft zelf geen belasting te betalen over giften, schenkingen en erfenissen; alles wat je ons schenkt komt dus ook daadwerkelijk bij Happy Holiday en daarbij rechtstreeks aan de gezinnen terecht.

Op de website van de Belastingdienst kun je meer informatie vinden over geven aan goede doelen en de fiscale voordelen.

Naam organisatie
Stichting Happy Holiday

Contact
Website www.stichtinghappyholiday.nl
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Correspondentieadres Mgr. Nolensplein 14, 5993 AG Maasbree
Bezoekadres IJsselvliedtlaan 1, 8091 PN Wezep
Telefoon 0031 (0)38 376 12 18 of 0031 (0)77 465 22 11 of 0031 6 225 572 60

RSIN/ KvK nummer
RSIN: 8557.13.501
KvK: 64547078

Bankgegevens
Bankrelatie
Rabobank Noord Veluwe
IBAN NL 69 RABO 0307 9938 92
BIC RABONL2U

Doelstelling

 1. Het bevorderen van respijtzorg van personen die deel uit maken van een gezin of familie met een of meerdere ernstig of terminaal zieken gezins- en familieleden. Hierbij richt de stichting zich met name op families en gezinnen die door het continue verlenen van zorg in de thuissituatie geen of nauwelijks financiële mogelijkheden hebben deze zorgvakantie zelf te bekostigen. Het gaat hier voornamelijk om éénoudergezinnen en/of multi probleemgezinnen
 2. Het begeleiden, ondersteunen en mede organiseren van lotgenotencontacten, het uitwisselen van ervaringen van (be-)handelwijzen.
 3. Het ondersteunen en bevorderen van de weerbaarheid van deze gezinnen, wat het algemeen welzijn in de thuis situatie ten goede komt.
 4. Het onmogelijke voor deze gezinnen mogelijk maken, namelijk het beleven van een therapeutische vakantie voor het hele gezin, waarbij de verpleegtechnische zorg gewaarborgd wordt.

U vindt onze doelstelling ook in het document "Doelstelling en beleidsplan".

Verwezenlijken doel

 1. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het ondersteunen van deze vakanties met goed opgeleide vrijwilligers (verpleegkundigen en recreatievrijwilligers) in samenwerking met de beroepskrachten in een zorghotel. Het tijdelijk overnemen van de zorg van de mantelzorger, waardoor de doelgroep zich kan ontspannen, geestelijk en lichamelijk bij kan tanken en ervaringen uit kan wisselen met lotgenoten. Op deze manier worden zij weer sterker gemaakt om in de thuissituatie de zorg aan te kunnen. Niet alleen het zieke kind, maar ook de gezonde broertje(s) en/ of zusje(s) kunnen later op school aangeven dat ook zij op vakantie zijn geweest net als andere kinderen en daar door het gevoel krijgen en weer bij te horen en geen uitzonderingspositie vormen. Hierdoor heeft het een therapeutisch werking, omdat het voorkomt dat kinderen buiten de groep staan en daardoor later ontsporen.De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het ondersteunen van deze vakanties met goed opgeleide vrijwilligers (verpleegkundigen en recreatievrijwilligers) in samenwerking met de beroepskrachten in een zorghotel. Het tijdelijk overnemen van de zorg van de mantelzorger, waardoor de doelgroep zich kan ontspannen, geestelijk en lichamelijk bij kan tanken en ervaringen uit kan wisselen met lotgenoten. Op deze manier worden zij weer sterker gemaakt om in de thuissituatie de zorg aan te kunnen. Niet alleen het zieke kind, maar ook de gezonde broertje(s) en/ of zusje(s) kunnen later op school aangeven dat ook zij op vakantie zijn geweest net als andere kinderen en daar door het gevoel krijgen en weer bij te horen en geen uitzonderingspositie vormen. Hierdoor heeft het een therapeutisch werking, omdat het voorkomt dat kinderen buiten de groep staan en daardoor later ontsporen.
 2. Het organiseren van therapeutisch activiteiten. Ouders krijgen de gelegenheid om de zorg van hun kinderen over te laten aan geschoolde vrijwilligers, waardoor zij deel kunnen nemen aan lotgenoten contacten. Het leren van elkaar over het organiseren van de zorg voor het zieke gezinslid en het verkrijgen van financiële middelen om deze zorg en het ontlasten van de zorg in de thuissituatie mogelijk te maken. (b.v. aanvragen PGB, intensieve thuiszorg enz.). De stichting stelt hiervoor de nodige personele, materiële (hulp)middelen ter beschikking om zo het gestelde doel te bereiken.

Actueel beleid

De stichting heeft als actueel beleid: het werven van gelden en middelen om het doel van de stichting op zo’n kort mogelijk termijn te bewerkstelligen.

U vindt ons beleidsplan en onze werkzaamheden ook in het document "Doelstelling en beleidsplan".

Werkzaamheden stichting

De werkzaamheden van de stichting bestaan uit het verwerven van gelden en middelen om te komen tot minimaal twee respijtzorgvakantieweken per jaar. Een week in het voorjaar en een week in het najaar. Deze weken worden ook door de stichting georganiseerd en uitgevoerd. Daarnaast wil de stichting vrijwilligers tot zich binden die mede het eerder geschreven doel willen uitvoeren en zich als vrijwillige begeleider, binnen de vakantieweken willen inzetten.De stichting onderhoud contact met verschillende instellingen en ziekenhuizen die mede zorg dragen voor de doorverwijzing van kandidaat gezinnen.

Om het aanbieden van de vakantieweken, zoals in de doelstelling is vermeld, continuïteit te geven zal de stichting de volgende activiteiten ondernemen:

Huisvesting:
Het ter beschikking stellen van groepshotel IJsselvliedt volgens gemaakte afspraken

Vrijwilligers:
Het werven van vrijwillige leidinggevenden (gastvrouwen/-heren)
Het werven van een gespecialiseerde verpleegkundige (artsen)
Het werven van zorgvrijwilligers Het werven van recreatiemedewerkers
Het werven van restaurant, keuken en barvrijwilligers

Ontspanning:
Het bieden van diverse ontspanningsmogelijkheden voor de gasten, te weten: regelen vervoer, waaronder excursies (omgeving), verzorgen entertainment, verzorgen leeftijdsgerichte kinder- en jeugdprogramma’s

Werving fondsen:
Om financiering van de doelstellingen en het beleid te kunnen realiseren, zijn uiteraard financiële middelen noodzakelijk. Getracht zal worden financiële middelen te verkrijgen door het benaderen van bestaande en nieuwe relaties. Deze zullen bestaan uit diverse fondsen, bedrijven, particulieren, andere stichtingen en/of verenigingen. Naast het werven van fondsen zullen de inkomsten ook bestaan uit subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten.Ook zullen in sommige gevallen inkomsten verkregen worden uit bijdragen van de gasten, door middel van eigen bijdragen en gelden uit de AWBZ.

Stichting Happy Holiday tracht haar doelstelling te bereiken door:

 • Het (doen) organiseren, stimuleren, coördineren en faciliteren van fondsenwerving, gericht op zowel particulieren, bedrijven en overhead;
 • Het (doen) organiseren van activiteiten en/of evenementen
 • Het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn;
 • Zowel nationaal als internationaal – al datgene te doen of te laten – verrichten wat naar oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

Stichting Happy Holiday stelt gegevens uit haar donateurenbestand niet zonder toestemming van donateurs beschikbaar aan derden.

Organiseren activiteiten:
Ook praktische activiteiten worden ontplooit om de financiering van de doelstellingen en het beleid te kunnen realiseren. Hieronder vallen onder meer. De het bezoeken van symposia en beurzen. En het ontplooien van verdere activiteiten waarmee financiële middelen kunnen worden verworven.

Werven, beheren en besteden van fondsen:

 • De manier van fondsenwerving. Stichting Happy Holiday bundelt de krachten van individuen die gezamenlijk zorg willen dragen om respijtzorg te verlenen aan gezinnen de een, of soms meerdere zieke gezinsleden hebben. Dit doen ze doormiddel van hun kennis en vaardigheden in te zetten op een georganiseerde vakantieweek. De Happy Holiday medewerkers zijn allemaal vrijwilligers en gaan allen met veel inzet, betrokkenheid en inzet voor onze doelstelling.
 • Het beheer van het vermogen. Stichting Happy Holiday heeft geen mensen in dienst, maar bestaat uit tijdelijke werkgroepen van wisselende samenstelling rondom acties, evenementen of vakantieweek. Stichting Happy Holiday heeft geen kantoor, maar het bestuur komt meerdere malen per jaar in haar vergadering bij elkaar. Verder lopen de contacten via mail, telefoon ed. Wij proberen alle kosten gesponsord te krijgen, maar dat lukt niet altijd. Van elk evenement zijn de opbrengsten en uitgaven openbaar, want wij geloven in transparantie. Zo ontvangen wij bijvoorbeeld geen salarissen
 • De besteding van het vermogen Het vermogen wordt besteed aan de zorgvakantieweken en aan het opleiden van vrijwilligers op het gebied van omgaan en zorg bieden aan gezinnen met ernstig zieke kinderen of andere gezinsleden. Minimaal twee keer per jaar organiseert Stichting Happy Holiday een vakantieweek. Per jaar is er een bijenkomst van de vrijwilligers en ambassadeurs waarin we onze plannen bespreken en trainingen, lezingen en opleidingen geven. In de vakantieweek zelf worden nieuwe vrijwilligers aan de hand genomen door een nestor, om zo de kneepjes van het vak te leren.

Bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit:

 • Dhr. J.L.J.M. Grutters (John): voorzitter
 • Mw. Mw. P.M. Noorbeek-Gellaerts (Patty): secretaris
 • Dhr. Dhr. M.J.H. Joosten (Thijs): penningmeester
 • Mw. H.G.D. Wieggerink-van Emst (Ginette): alg. bestuurslid i.z. vrijwilligers
 • Dhr. H.A.M. Bosch (Herman): alg. bestuurslid i.z. publieke relaties
 • Dhr. J. Boer (Johan): alg. bestuurslid i.z. fondsenwerving
 • Dhr. P. Masselink (Peter): alg. bestuurslid i.z. gezinnen en gasten
 • Dhr. A. van Lierop (André): alg. bestuurslid i.z. fondsenwerving

Beloningsbeleid
De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen honorering.
Stichting Happy Holiday heeft geen mensen in dienst, maar bestaat uit tijdelijke werkgroepen van wisselende samenstelling rondom acties en evenementen.

Jaarverslagen en statuten
Hier vindt u een beknopt bestuursverslag van het afgelopen jaar. Door wat bestuurswisselingen en de drukte van het organiseren van de vakantieweek begin mei 2019 en de drukte rondom het werven van fondsen is een uitgebreid verslag op dit moment nog in de maak. Zodra deze klaar is vindt u deze hier terug.

Voor de financiële verslagen verwijzen wij naar de volgende documenten:
Begroting 2022
Financiële balans 2021
Baten- en lastenoverzicht 2021
Begroting 2021
Financiële balans 2020
Baten- en lastenoverzicht 2020
Begroting 2020
Financiële balans 2019
Baten- en lastenoverzicht 2019
Begroting 2019
Bestuursverslag 2018
Financiële balans 2018
Baten- en lastenoverzicht 2018
Financiëel verslag 2017
Financiëel verslag 2016
Statuten Stichting Happy Holiday

roparun LogoShine LogoVrienden logo inveiligehanden anbiCBF ERKEND FC